Nest og Mellemformer

Lidt mere om Nest og Mellemformer.

Nest er en pædagogisk ramme, der bygger på mange års erfaring med at sammentænke specialpædagogik og almen pædagogik på en konstruktiv måde, så både børn og voksne får et tydeligt afsæt for det fælles læringsmiljø.

Nest er en pædagogisk ramme, der bygger på plads til alle børn, co-teaching og struktur i mindre grupper.

Tættere samarbejde.

Nest er også en måde at samarbejde på. Lærere, pædagoger og forældre skal indgå i et teamsamarbejde for at lykkes – lykkes med klassefællesskabet. Roller og forventninger bliver afstemte, så det bliver tydeligt for alle, hvilke positioner børn og voksne har i samspillet.

Nest er ikke en pædagogisk mirakelkur – Nest er derimod en tydelig ramme og struktur, der betyder, at alle står sammen omkring børnefællesskabet, uanset børnenes forskellige talenter, muligheder og udfordringer.

Interessen for Nest er stor rundt om i landet, og flere steder prøver skoler og dagtilbud sig allerede frem. Det er en positiv udvikling jeg gerne bidrager til at igangsætte og forstærke.

Grundværdier i Nest

  • Børn er mere ens end forskellige – og de bør så vidt muligt lære og udvikle sig sammen
  • Professionelle bliver aldrig færdige med at øve sig
  • I Nest forstærker de professionelle positiv adfærd

Se nærmere i evalueringen af Nest :

evaluering-af-nest-i-aarhus-2015-2019.pdf

Jeg har haft det faglige ansvar for at introducere Nest i Aarhus kommune og for i samarbejde med Egmontfonden at udbrede Nest til andre områder og dele af landet. Et arbejde jeg har beskæftiget mig med siden 2014, hvor vi først så Nest praktiseret i New York på baggrund af NY Universitets udvikling af Nest. Siden har jeg beskæftiget mig med de faglige, ledelsesmæssige, strategiske og økonomiske aspekter ved Nest i Danmark.

“Mellemformer” er et relativt nyt og mangfoldigt begreb, der ikke umiddelbart lader sig definere. Det er dog helt centralt, at det handler om at fusionere almenpædagogik og specialpædagogik i en form, så der fremstår en fælles pædagogisk ramme, der gør det pædagogiske miljø mere robust. Dermed er det også nødvendigt, at vi arbejder med at udvikle pædagogikken i nye retninger. Det stiller krav om løbende udvikling og tilpasning både på det almene og på det specialpædagogiske område – og ikke mindst i de pædagogiske former, der kan udvikles i samspil mellem de to områder. Billedlig talt bliver pædagogikken todimensionel.

Flere børn med diagnoser.

Stigningen i antallet børn og unge, der visiteres til specialpædagogiske tilbud er fortsat stor – ikke mindst på skoleområdet. Antallet af børn og unge med massivt skolefravær er stigende og tilsvarende er antallet af unge der tildeles en diagnose med psykisk sygdom inden de fylder 18 nået op på 15 %.

Lokale tiltag de seneste mange år har ikke kunnet dæmme op for udviklingen, hvilket netop kalder på andre faglige tilgange til udviklingen og samtidig andre organisationsformer, der sætter et mere mangfoldigt fokus på børnefællesskaberne.

Praksisnære forløb.

Arbejdet med mellemformer skal ske i praksisnære forløb, hvor hver enkelt skole og dagtilbud får mulighed for i samarbejde med PPR at udvikle og/eller videreudvikle mellemformer, som imødekommer netop deres udfordringer.

Både ledelse og medarbejdere skal være medudviklere af pædagogikken. Der skal skabes et fælles afsæt, som skal være med til at understøtte en stærk læringskultur, hvor alle professionelle skal være parate til at undersøge egen praksis og lære af hinanden